Opiskelun osa-alueet

SOITINOPINNOT


Soittotunnit aloitetaan pareittain. Paritunti kestää nuorilla oppilailla 45 minuuttia ja vanhemmilla oppilailla 60 minuuttia. Tunti jakaantuu omaan henkilökohtaiseen soittotuntiin sekä toisen oppilaan tunnin seuraamiseen. Lapset oppivat uskomattoman paljon vain kuuntelemalla muita.

Syksyn aikana opetusviikkoja on 15 ja kevään aikana 15. Lukuvuoden aikana opetusta on yhteensä 30 viikkoa.

Soitinopintojen tavoitteena on ohjata lasta puhtaaseen sekä musiikillisesti rikkaaseen ja luovaan ilmaisuun. Opetus on tasolta toiselle etenevää ja tavoitteena on syventää jo aikaisemmin opittuja asioita. Ohjelmistona käytetään Suzuki-ohjelmiston lisäksi myös muuta materiaalia sisällyttäen opetukseen eri musiikin aika- ja tyylilajeja, suomalaista musiikkia sekä oman aikamme musiikkia.
tuzuki-metodi-web

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas:

 • tutustuu omaan instrumenttiinsa ja luo siihen kiinteän ystävyyssuhteen
 • kokee soittamisen iloa
 • opettelee luontevia soittoasentoja
 • kehittää instrumentin soittamisen tekniikkaa
 • pystyy tuottamaan kaunista ja puhdasta ääntä
 • oppii kaunista fraseerausta
 • löytää sisäisen pulssin
 • oppii nuotinlukutaitoa ja prima vistaa
 • tutustuu monipuolisesti eri musiikin aika- ja tyylilajeihin
 • oppii tulkitsemaan monipuolista ohjelmistoa
 • oppii yhteissoittotaitoja ja solistisia valmiuksia
 • saa positiivisia esiintymiskokemuksia ja oppii välittämään musiikillisia ajatuksiaan yleisölle
 • tutustuu improvisointiin
 • tutustuu vapaaseen säestykseen (pianistit ja kitaristit)

 

YHTEISMUSISOINTI


Musiikin yleisessä oppimäärässä on tärkeää yhdessä opiskelu ja oppiminen sekä yhteismusisointi, johon yksilöopetus antaa valmiuksia. Yhteissoittotunneille voi osallistua heti soittoharrastuksen alusta lähtien. Yhteismusisoinnissa oppilasta ohjataan soittamaan yhdessä muiden kanssa sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Yhteismusisointitunnit ovat pääsääntöisesti noin joka toinen viikko, riippuen ryhmäkoosta.

Ryhmätuntien tarkat ajat ja päivät löytyvät ryhmätuntikalenterista.

Ryhmätunnit motivoivat soittajia, ja oppilaat saavat vaikutteita eri-ikäisiltä soittajilta. Tavoitteena on musiikillisten elämysten, valmiuksien ja taitojen luominen ja kehittäminen lapsen ikä huomioon ottaen. Musiikkia opiskellaan leikkien, laulaen, loruillen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen, käyttäen opetuksen tukena myös rytmisoittimia. Leikin varjolla tutustutaan musiikin peruselementteihin: rytmiin, melodiaan, harmoniaan, muotorakenteisiin, dynamiikkaan ja sointiväriin. Musiikin alkeisteoriaa opiskellaan Hovi-Pietilän kehittämän Oktaavia-rytmikorttien avulla.

Yhteissoittotunteja pidetään sekä oman instrumentin soittajien kesken että yhdessä muiden instrumenttien kanssa. Lukuvuoden aikana valmistetaan esitettävää ohjelmistoa. Ohjelmistona käytetään Suzuki-ohjelmiston lisäksi myös muuta materiaalia sisällyttäen opetukseen eri musiikin aika- ja tyylilajeja, suomalaista musiikkia, kansanmusiikkia sekä oman aikamme musiikkia. Kevätlukukausi huipentuu suurta yhteismusisointikonserttia edeltävään ryhmätuntiviikkoon, jolloin kokoamme koko koulun soittajat yhteen ja valmistelemme eri instrumenteille sovitetun ohjelmiston laulaen ja soittaen.
10274123_816647158346264_7896545755716799341_n

Yhteissoiton muodot:

 • soitinyhtyeet
 • kamarimusiikin eri kokoonpanot
 • pianistien neli- ja kuusikätiset
 • Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas:
 • kokee yhteismusisoinnin iloa
 • oppii yhteismusisointia ohjatusti ja itsenäisesti
 • saa valmiuksia yhteissoiton kehittämiseen
 • oppii kuuntelemaan itseään ja muita soittajia
 • oppii ottamaan vastuuta erilaisten yhteismusisointitilanteiden järjestämisestä
 • ymmärtää stemmaharjoituksen merkityksen yhteissoitossa
 • saa positiivisia esiintymiskokemuksia ja oppii luontevaa esiintymiskäyttäytymistä
 • kehittää vuorovaikutustaitojaan
 • uskaltaa laulaa ryhmässä
 • oppii vaihtelemaan laulua ja soittoa samassa kappaleessa

 

MUSIIKIN HAHMOTUKSEN ALKEET JA MUSIIKIN HAHMOTUS 1-3


Musiikin teorian ja säveltapailun ryhmiä tarjotaan vuosittain kysynnän mukaan. Koulun oppilailla on mahdollisuus osallistua myös mm. Turun seudun musiikkiopiston opetusryhmiin, jos opetusryhmissä on tilaa.

Musiikin teorian ja säveltapailun opetuksessa korostetaan teoreettisten asioiden oppimista oman tekemisen kautta. Yleistavoitteena on nuotinlukutaidon kehittäminen. Keskeisiä osa-alueita ovat musiikin lukutaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus.

Opetuksen sisältöön kuuluvat rytmi, melodia, intervallit, asteikot ja soinnut. Tavoitteena on, että oppilas pystyisi soveltamaan opittuja asioita oman instrumentin harjoittelun tukena. Oppilaat soittavat tunneilla mahdollisuuksien mukaan omalla instrumentilla, pianolla tai rytmisoittimilla.