young girl in dress and her cello in studio against white background

Opiskeluympäristö

Taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja soittotaidon oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Annamme oppilaalle mahdollisuuden asettaa omia tavoitteita ja häntä kannustetaan työskentelemään itsenäisesti ja toisten kanssa. Tuemme oppilasta löytämään sopivia harjoittelutapoja sekä kehittämään taitoja tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun.

Suzukikoulun opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja antaa hänelle onnistumisen kokemuksia.  Pyrimme onnistumisten ja positiivisen palautteen annon kautta saamaan iloisen ja kannustavan työskentelyilmapiirin.

Ammattitaitoiset, Suzuki-menetelmään koulutetut ja sydämellä työtään tekevät opettajamme ovat tärkeässä roolissa myönteisen ilmapiirin luomisessa. Suzuki-opettajiemme rakkaus musiikkia ja lapsia kohtaan sekä positiivinen asenne ja usko jokaisen lapsen kykyyn oppia ja kehittyä, on suuri innoittaja heidän työssään.

Musician man using a bow to practicing the cello playing with the melodiousness at the sunset. Selected focus.
girl with a violin in a field in summer
Cute boy singing in microphone on color background. Space for text
Father teaching his little son to play guitar at home
Brother And Sister Playing Piano

Toimintakulttuuri

Toimintakulttuurimme on toisia sekä itseä arvosta ja kunnioittava, huomioiden oppilaan ainutkertaisena yksilönä sekä yhteisön jäsenenä. Positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä jokainen saa edetä omaa tahtiaan sekä oppii sietämään myös epäonnistumisia. Avoin ja rakentava vuorovaikutus oppilaan, opettajan ja vanhemman välillä on osa Suzuki-menetelmää, jolla luodaan oppimista edistävää toimintakulttuuria.

Toiminnassa otetaan huomioon kestävä elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus. Toimintakulttuurimme ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisten suojeltujen etujen tuntemiseen.

Toiminnassamme korostuu yhdessä tekemisen ilon kokeminen harrastuksen alusta lähtien ja yhteismusisointitunnit antavat positiivisen kokemuksen osallisuudesta isompaa kokonaisuutta. Koulumme kannustaa oppilaitaan esiintymään yksin tai osana ryhmää järjestäen vuosittain useita konsertteja.

Portrait of a cute brunette girl playing violin.
Emotional little girl playing guitar, isolated on white

Työtavat

Opetuksessamme käytetään monipuolisia työtapoja, jotka tukevat oppilaan oppimista ja edistävät musiikin eri alueiden ja aihepiirien integroitumista toisiinsa. Työskentelyssä hyödynnetään teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät, kun oppilaitamme ohjataan työskentelyn suunnitteluun ja arviointiin.

Suzuki-menetelmässä lähtökohtana musiikin omaksumiselle on soiva mielikuva. Nuotit opetellaan  esikouluiässä kuten äidinkielen kohdallakin tapahtuu. Oppimisen tukena ovat opettaja, aluksi vanhempi sekä kotona kuunneltava äänite. Jos oppilas aloittaa hyvin nuorena, varhaisesta aloitusiästä johtuen vanhemmat ovat tiiviisti mukana kannustamassa ja auttamassa lasta kotiharjoittelussa.

Opetusmuodot ovat yksilö- ja ryhmäopetus. Oppilaat osallistuvat yhteismusisointitunneille kokien yhdessä tekemisen iloa harrastuksen alusta lähtien.

Rohkeaksi esiintyjäksi kasvaminen on osa kasvatustyötämme. Oppilaille tarjotaan vuosittain useita mahdollisuuksia saada positiivisia kokemuksia esiintyjänä sekä yksin että osana ryhmää.