Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma

Musiikista hymy huulille

Turun Suzukikoulu tarjoaa taiteen perusopetusta musiikin yleisen oppimäärän mukaisesti lapsille, nuorille ja aikuisille. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja asetukseen 813/1998 sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin. Koulu tarjoaa myös varhaisiän musiikkikasvatusta sekä soitinvalmennusta.

Turun kulttuurilautakunnan hyväksymä opetussuunnitelma vuodelta 2018.

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2020/07/AdobeStock_199243775.jpg
Emotional little girl playing guitar, isolated on white

Yleinen oppimäärä: Klassisesta rockiin

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmamme koostuu yhteisistä opinnoista 300 h ja teemaopinnoista 200 h. Yhteiset ja teemaopinnot kertyvät rinnakkain koko opintojen ajan.

Musiikin yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on perustaitojen hankkiminen sekä yhteismusisointitaitojen kehittäminen. Turun Suzukikoulun yhteiset opinnot on jaettu kuuteen tasolta toiselle etenevään kokonaisuuteen, joiden laskennallinen laajuus on 300 h. Opintokokonaisuuksia ovat musiikkitaito 1- 5 sekä musiikinhahmotus 1. Näihin sisältyy instrumentin yksilöopetustayhteismusisointia, musiikin hahmottamista sekä solisitisia ja yhteisesiintymisiä.

Turun Suzukikoulun yleisen oppimäärän teemaopintojen tavoitteena on opittujen taitojen syventäminen ja kehittäminen. Teemaopinnot ovat valinnaisia ja tarjonta vaihtelee vuosittain. Teemaopintojen laskennallinen laajuus on 200 h. Teemaopintoja voivat olla solistiset opinnot, pop-musiikki, musiikkiteknologia, säveltäminen ja improvisointi, kansanmusiikki, vapaa säestys ja kamarimusiikki.

Toiminta-ajatus

Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa henkiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Turun Suzukikoulun tehtävänä on tarjota koulun oppilaille mahdollisuuksia opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Opetuksen tehtävänä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa, vahvistaa sekä oppilaiden identiteetin rakentumista että kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymästä.

Opetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, jonka oppimismenetelmä pohjautuu pienten lasten opettamiseen erikoistuneeseen Suzuki-menetelmään. Suzuki-menetelmää pidetään lapsilähtöisenä ja luonnollisena tapana oppia musiikkia. Suzuki-menetelmässä uskotaan jokaisen lapsen kykyyn oppia ja kehittyä oikeassa ympäristössä, siksi lapsia ei testata ennen soittoharrastuksen aloittamista.

Portrait of a cute brunette girl playing violin.
Asian little girl smile and lay on grass with music note background

Toimintakulttuuri

Toimintakulttuurimme on toisia sekä itseä arvosta ja kunnioittava, huomioiden oppilaan ainutkertaisena yksilönä sekä yhteisön jäsenenä. Positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä jokainen saa edetä omaa tahtiaan sekä oppii sietämään myös epäonnistumisia. Avoin ja rakentava vuorovaikutus oppilaan, opettajan ja vanhemman välillä on osa Suzuki-menetelmää, jolla luodaan oppimista edistävää toimintakulttuuria.

Toiminnassa otetaan huomioon kestävä elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus. Toimintakulttuurimme ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisten suojeltujen etujen tuntemiseen.

Toiminnassamme korostuu yhdessä tekemisen ilon kokeminen harrastuksen alusta lähtien ja yhteismusisointitunnit antavat positiivisen kokemuksen osallisuudesta isompaa kokonaisuutta. Koulumme kannustaa oppilaitaan esiintymään yksin tai osana ryhmää järjestäen vuosittain useita konsertteja.

Opiskeluympäristö

Taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja soittotaidon oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Annamme oppilaalle mahdollisuuden asettaa omia tavoitteita ja häntä kannustetaan työskentelemään itsenäisesti ja toisten kanssa. Tuemme oppilasta löytämään sopivia harjoittelutapoja sekä kehittämään taitoja tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun.

Suzukikoulun opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja antaa hänelle onnistumisen kokemuksia.  Pyrimme onnistumisten ja positiivisen palautteen annon kautta saamaan iloisen ja kannustavan työskentelyilmapiirin.

Ammattitaitoiset, Suzuki-menetelmään koulutetut ja sydämellä työtään tekevät opettajamme ovat tärkeässä roolissa myönteisen ilmapiirin luomisessa. Suzuki-opettajiemme rakkaus musiikkia ja lapsia kohtaan sekä positiivinen asenne ja usko jokaisen lapsen kykyyn oppia ja kehittyä, on suuri innoittaja heidän työssään.

young girl in dress and her cello in studio against white background
Little boy with acoustic guitar on white background

Työtavat

Opetuksessamme käytetään monipuolisia työtapoja, jotka tukevat oppilaan oppimista ja edistävät musiikin eri alueiden ja aihepiirien integroitumista toisiinsa. Työskentelyssä hyödynnetään teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät, kun oppilaitamme ohjataan työskentelyn suunnitteluun ja arviointiin.

Suzuki-menetelmässä lähtökohtana musiikin omaksumiselle on soiva mielikuva. Nuotit opetellaan  esikouluiässä kuten äidinkielen kohdallakin tapahtuu. Oppimisen tukena ovat opettaja, aluksi vanhempi sekä kotona kuunneltava äänite. Jos oppilas aloittaa hyvin nuorena, varhaisesta aloitusiästä johtuen vanhemmat ovat tiiviisti mukana kannustamassa ja auttamassa lasta kotiharjoittelussa.

Opetusmuodot ovat yksilö- ja ryhmäopetus. Oppilaat osallistuvat yhteismusisointitunneille kokien yhdessä tekemisen iloa harrastuksen alusta lähtien.

Rohkeaksi esiintyjäksi kasvaminen on osa kasvatustyötämme. Oppilaille tarjotaan vuosittain useita mahdollisuuksia saada positiivisia kokemuksia esiintyjänä sekä yksin että osana ryhmää.

Yhteisten opintojen keskeiset osa-alueet

Instrumentin yksilötunnit

Soitto- ja laulutunnit aloitetaan pareittain. Paritunti kestää nuorilla oppilailla 45 minuuttia ja vanhemmilla oppilailla 60 minuuttia. Tunti jakaantuu omaan henkilökohtaiseen soittotuntiin sekä toisen oppilaan tunnin seuraamiseen. Lapset oppivat uskomattoman paljon vain kuuntelemalla muita.

Soitinopintojen tavoitteena on ohjata lasta puhtaaseen sekä musiikillisesti rikkaaseen ja luovaan ilmaisuun. Opetus on tasolta toiselle etenevää ja tavoitteena on syventää jo aikaisemmin opittuja asioita. Ohjelmistona käytetään Suzuki-ohjelmiston lisäksi myös muuta materiaalia sisällyttäen opetukseen eri musiikin aika- ja tyylilajeja, suomalaista musiikkia sekä oman aikamme musiikkia.

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas:

 • tutustuu omaan instrumenttiinsa ja luo siihen kiinteän ystävyyssuhteen
 • kokee soittamisen iloa
 • opettelee luontevia soittoasentoja
 • kehittää instrumentin soittamisen tekniikkaa
 • pystyy tuottamaan kaunista ja puhdasta ääntä
 • oppii kaunista fraseerausta
 • löytää sisäisen pulssin
 • oppii nuotinlukutaitoa ja prima vistaa
 • tutustuu monipuolisesti eri musiikin aika- ja tyylilajeihin
 • oppii tulkitsemaan monipuolista ohjelmistoa
 • oppii yhteissoittotaitoja ja solistisia valmiuksia
 • saa positiivisia esiintymiskokemuksia ja oppii välittämään musiikillisia ajatuksiaan yleisölle
 • tutustuu improvisointiin
 • tutustuu vapaaseen säestykseen (pianistit ja kitaristit)
https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2020/07/viulistiturkoosi-1.jpg
https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2015/10/10296731_816617458349234_549227697432076969_n.jpg

Yhteismusisointi

Musiikin yleisessä oppimäärässä on tärkeää yhdessä opiskelu ja oppiminen sekä yhteismusisointi, johon yksilöopetus antaa valmiuksia. Yhteissoittotunneille voi osallistua heti soittoharrastuksen alusta lähtien. Yhteismusisoinnissa oppilasta ohjataan soittamaan yhdessä muiden kanssa sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Yhteismusisointitunnit ovat pääsääntöisesti noin joka toinen viikko, riippuen ryhmäkoosta.

Ryhmätuntien tarkat ajat ja päivät löytyvät ryhmätuntikalenterista.

Ryhmätunnit motivoivat soittajia, ja oppilaat saavat vaikutteita eri-ikäisiltä soittajilta. Tavoitteena on musiikillisten elämysten, valmiuksien ja taitojen luominen ja kehittäminen lapsen ikä huomioon ottaen. Musiikkia opiskellaan leikkien, laulaen, loruillen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen, käyttäen opetuksen tukena myös rytmisoittimia. Leikin varjolla tutustutaan musiikin peruselementteihin: rytmiin, melodiaan, harmoniaan, muotorakenteisiin, dynamiikkaan ja sointiväriin.

Yhteissoittotunteja pidetään sekä oman instrumentin soittajien kesken että yhdessä muiden instrumenttien kanssa. Lukuvuoden aikana valmistetaan esitettävää ohjelmistoa. Ohjelmistona käytetään Suzuki-ohjelmiston lisäksi myös muuta materiaalia sisällyttäen opetukseen eri musiikin aika- ja tyylilajeja, suomalaista musiikkia, kansanmusiikkia sekä oman aikamme musiikkia. Kevätlukukausi huipentuu suurta yhteismusisointikonserttia edeltävään ryhmätuntiviikkoon, jolloin kokoamme koko koulun soittajat yhteen ja valmistelemme eri instrumenteille sovitetun ohjelmiston laulaen ja soittaen.

Yhteissoiton muodot, tavoitteet ja sisältö:

 • soitinyhtyeet
 • kamarimusiikin eri kokoonpanot
 • pianistien neli- ja kuusikätiset

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas:

 • kokee yhteismusisoinnin iloa
 • oppii yhteismusisointia ohjatusti ja itsenäisesti
 • saa valmiuksia yhteissoiton kehittämiseen
 • oppii kuuntelemaan itseään ja muita soittajia
 • oppii ottamaan vastuuta erilaisten yhteismusisointitilanteiden järjestämisestä
 • ymmärtää stemmaharjoituksen merkityksen yhteissoitossa
 • saa positiivisia esiintymiskokemuksia ja oppii luontevaa esiintymiskäyttäytymistä
 • kehittää vuorovaikutustaitojaan
 • uskaltaa laulaa ryhmässä
 • oppii vaihtelemaan laulua ja soittoa samassa kappaleessa
https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2015/10/10274123_816647158346264_7896545755716799341_n.jpg

Musiikinhahmotus

Musiikin hahmottamisen opetuksessa korostetaan teoreettisten asioiden oppimista oman tekemisen kautta. Yleistavoitteena on nuotinlukutaidon kehittäminen. Keskeisiä osa-alueita ovat musiikin lukutaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus.

Opetuksen sisältöön kuuluvat rytmi, melodia, intervallit, asteikot ja soinnut. Tavoitteena on, että oppilas pystyisi soveltamaan opittuja asioita oman instrumentin harjoittelun tukena. Oppilaat soittavat tunneilla mahdollisuuksien mukaan omalla instrumentilla, pianolla tai rytmisoittimilla.

Musiikin hahmotuksen yleiset tavoitteet:

 • kehittää oppilaan musiikinhahmottamisen taitoja
 • oppia yhdistämään teoriaopetus käytännön musisointiin
 • kehittää oppilaan musiikillista ajattelukykyä
 • oppia analysoimaan ja ymmärtämään erilaisia sävellyksiä omista lähtökohdistaan
 • ohjata oppilasta aktiiviseksi ja monipuoliseksi musiikin kuuntelijaksi
 • tutustua eri aikakausien ja tyylilajien musiikkeihin

Sisältö:

 • oppilas kehittää musiikinhahmottamisen taitojaan
 • oppilasta kannustetaan hyödyntämään musiikinhahmotustaitojaan paremmin omassa musisoinnissa
 • oppilas oppii hahmottamaan ja jäsentämään musiikkia kuulonvaraisesti
 • oppilas kuuntelee aktiivisesti ja monipuolisesti musiikkia
 • oppilas tutustuu oman instrumenttinsa eri mahdollisuuksiin tuottaa musiikkia

Teemaopinnot

Portrait of a cute brunette girl playing violin.

Kansanmusiikki

Opinnot koostuvat instrumentin yksilötunneista, yhteismusisointitunneista sekä solistisista ja
yhteisesiintymisistä.

Tavoitteet
• kokea yhteismusisoinnin iloa
• syventää oppilaan yhteissoitto- ja instrumenttitaitoja
• oppia kuuntelemaan itseään ja muita soittajia
• ymmärtää stemmaharjoituksen merkityksen yhteissoitossa
• saada positiivisia esiintymiskokemuksia ja oppia luontevaa esiintymiskäyttäytymistä
• kehittää vuorovaikutustaitojaan
• uskaltaa laulaa ryhmässä
• oppia vaihtelemaan laulua ja soittoa samassa kappaleessa
• ohjata oppilasta käyttämään musiikin hahmottamistaitojaan musisointinsa tukena
• tarjota oppilaalle mahdollisuus luovaan tekemiseen ja taiteiden väliseen työskentelyyn

Sisältö
• instrumenttityöskentely
• soittokamu-työskentely
• soitinyhtyeet
• esiintymiset
• taiteiden välinen työskentely

Vapaa säestys ja improvisointi

Opinnot koostuvat instrumentin yksilötunneista, yhteismusisointitunneista sekä solistisista ja
yhteisesiintymisistä.

Tavoitteet
• oppia soittamaan sekä sointumerkeistä että korvakuulolta
• tutustua improvisoinnin alkeisiin ja vapautua nuottikuvaan sidotusta soittamisesta
• tutustua transponointiin
• ohjata oppilasta tyylinmukaiseen rytminkäsittelyyn ja fraseeraukseen
• oppia eri tyylilajeihin soveltuvia säestystapoja
• kehittää oppilaan instrumentin soittotekniikkaa
• ohjata oppilasta yhteistyöhön toisten soittajien kanssa
• saada positiivisia esiintymiskokemuksia
• ohjata oppilasta etsimään monipuolisesti erilaisia itseään kiinnostavia opiskelumateriaaleja
• ohjata oppilasta asettamaan itselleen tavoitteita musiikin opiskelussa

Sisältö
• instrumenttityöskentely
• soittokamu-työskentely
• soitinyhtyeet
• esiintymiset

Emotional little girl playing guitar, isolated on white
https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2020/06/pianopari-scaled.jpeg

Kamarimusiikki

Opinnot koostuvat instrumentin yksilötunneista, yhteismusisointitunneista sekä solistisista ja
yhteisesiintymisistä.

Tavoitteet
• kokea yhteismusisoinnin iloa
• syventää oppilaan yhteissoitto- ja instrumenttitaitoja
• oppia kuuntelemaan itseään ja muita soittajia
• ymmärtää stemmaharjoituksen merkitys yhteissoitossa
• saada positiivisia esiintymiskokemuksia ja oppia luontevaa esiintymiskäyttäytymistä
• kehittää vuorovaikutustaitoja
• ohjata oppilasta käyttämään musiikin hahmottamistaitojaan musisointinsa tukena
• ohjata oppilasta antamaan ja saamaan positiivista sekä rakentavaa vertaisarviointia
• ohjata oppilasta kuulonsuojeluun

Sisältö
• soittokamu-työskentely
• soitinyhtyeet
• kamarimusiikin eri kokoonpanot
• pianistien neli- ja kuusikätiset

https://turunsuzukikoulu.fi/wp-content/uploads/2020/06/pelle-7_edited-640x959.jpg

Taiteidenväliset opinnot

Tunneilla tutustumme eri taidemuotoihin runojen, musiikin, tanssin, musiikkiliikunnan ja kuvataiteiden keinoin. Yhdistelemme ja kokeilemme erilaisia tapoja kokea ja tehdä taidetta.